ceny podatkowe

Żeby dość do zrozumienia definicji ceny transferowej, trzeba na zagadnienie spojrzeć z kilku perspektyw: podatkowo-prawnych, finansowo-rachunkowych i ekonomiczno-zarządczych. Z założenia cena transferowa występuje wówczas, gdy pomiędzy podmiotami które realizują transakcje występują powiązania lub przynajmniej jeden z nich ma swoją siedzibę ma w tzw.  raju podatkowym. Już na podstawie tej prostej definicji musimy się zastanowić, czym jest transakcja i w jakich zależnościach tkwią podmioty powiązane. Ceny transferowe zawsze odnoszą się do konkretnej transakcji (lub sumy jeśli jest ich więcej pomiędzy podmiotami). Transakcja stanowi zatem operację handlową kupna i sprzedaży rzeczy, usług, dóbr niematerialnych, które są realizowane na mocy stosunków handlowych i finansowych. Wynikają z działania sił rynkowych. Taka transakcja jest pewnego rodzaju umową, w której określono konkretny przedmiot bądź przedmioty, usługę oraz łączną cenę. Taka umowa może być zawarta na wiele lat ale również na pojedynczy zakup.

Kiedy musimy prowadzić dokumentację podatkową?

Jeśli zachodzi do powiązań między firmami, mówimy o cenach transferowych, które powodują obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej. W przypadku kontroli organy podatkowe mogą zażądać przedstawienia odpowiedniej dokumentacji. Trzeba to zrobić w przeciągu 7 dni, co często staje się problemem dla przedsiębiorcy. Warto zatem na bieżąco kontrolować, czy nie istnieje obowiązek związany z cenami transferowymi przy każdej transakcji.  Taka analiza polega na sprawdzeniu powiązań z innymi podmiotami, identyfikacji transakcji, które zostały przeprowadzone z podmiotem powiązanym oraz dokładne zbadanie, czy transakcje przekroczyły wartość wskazaną w ustawach o podatkach dochodowych. Więcej informacji można znaleźć na http://www.cenytransferowe.pro/

Ważne limity

Jeśli umowę zawiera spółka niebędąca osobą prawną to obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych obejmuje te umowy, których łączna wartość wkładów przekracza równowartość 50 tysięcy euro. Limit ten jest określany na podstawie wartości transakcji lub, jeśli taka wartość nie została określona, do przewidywanej wartości na dzień zawarcia umowy. Jeśli spółka niebędąca osobą prawną ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub zarząd w raju podatkowym, obowiązek prowadzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy umów, których łączna wartość wkładów wspólników przekracza 20 tysięcy euro. Analogicznie z poprzednim przypadkiem tę wartość określa się na podstawie określonej kwoty w umowie lub szacowanej na dzień sporządzania umowy.

Taką dokumentację przygotowuje się dla transakcji lub sumy transakcji, które przekraczają limity określone w ustawach o podatkach dochodowych. Te określenia dotyczą transakcji zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi lub takimi, które mają maja siedzibę, zarząd na terytorium kraju, w którym stosuje się szkodliwą konkurencję podatkową. Takiemu obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej podlegają również transakcje przeprowadzane pomiędzy zagraniczny przedsiębiorcą a jego zakładem, który jest położony w Polsce. Podobnie rzecz się ma z transakcjami realizowanymi pomiędzy polskimi podatnikami a ich zagranicznym zakładem.

Warto pamiętać, że organy podatkowe mają prawo do kontroli. Dzięki http://grimp.pl/ możemy się do niej idealnie przygotować. Według przepisów podatnik, który w ciągu 7 dni nie przygotuje dokumentacji podatkowej cen transferowych musi liczyć się z karami ze strony uprawnionych organów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Comments links could be nofollow free.